TOKİ Başakşehir’de hafriyat döküm sahası açıyor!

Son Güncelleme: 19 Aralık 2011 - 10:09 0 Yorum Yazar:

  • Anasayfa
  • TOKİ Başakşehir’de hafriyat döküm sahası açıyor!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Başakşehir Kayabaşı Toplu Konut Alanı’nda bulunan 540 ada 3 parselin hafriyat döküm alanı olarak kullandırılması için ihale düzenledi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Başakşehir Kayabaşı Toplu Konut Alanı’nda bulunan 540 ada 3 parselin hafriyat döküm alanı olarak kullandırılması için ihale düzenledi.

İhale 5.01.2012 tarihine saat 15:00’te Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Ankara adresinde Toplu Konut İdaresi’nde gerçekleştirilecek.

TOPLU KONUT ALANINDA BULUNAN 540 ADA 3 PARSELİN HAFRİYAT DÖKÜM ALANI OLARAK KULLANDIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):
İSTANBUL İLİ, BAŞAKŞEHİR İLÇESİ,
KAYABAŞI TOPLU KONUT ALANINDA BULUNAN
540 ADA 3 PARSELİN
HAFRİYAT DÖKÜM ALANI OLARAK KULLANDIRILMASI İŞİ
1 – “İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Toplu Konut Alanında bulunan 540 Ada 3 Parselin Hafriyat Döküm Alanı Olarak Kullandırılması İşi” İhalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
2 – İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.
3 – İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 1.000.- TL (BinTürklirası) yatırarak satın alabilirler.
4 – Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 05.01.2012 tarihine ve saat 15:00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.
5 – Teklifler ihale günü 05.01.2012 tarihinde, saat 15:00’ de, istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.
6 – Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.
7 – Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.
8 – İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:
1 – Türkiye’de tebligat için adres,
2 – Ticaret sicil gazetesi,
3 – Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2011 yılına ait),
a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5 – İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6 – Ekteki forma uygun olarak alınacak yer görme belgesi.
7 – Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
8 – Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
9 – Teklif alma şartnamesi madde 28 “a” ve “c” şıkkında istenen teknik personel araç ve gereçlere ait belgeler veya taahhütname.
10 – Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)
11 – Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
12 – İhale Dökümanı Alındı Belgesi.
13 – Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
14 – İstekliden son onbeş yılda kamu veya özel sektörde 300.000 m3’ lük dolgu işi bitirmiş olması veya Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A XVII grubu işlerden teklif edilen bedelin %50’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan A XVIII grubu işlerden teklif edilen bedelin %50’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan BIII grubu işlerden teklif edilen bedelin %50’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az %25’i olmak üzere geri kalan %50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
15 – Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin teklif ettiği bedelin %3’üdür.
16 – Teklif Alma Şartnamesinin 27 inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
17 – Mali Durum Bilgi ve Belgeler,
Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 2.000.000 TL. (ikimilyonTürkLirası)’den; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 2.000.000 TL. (ikimilyonTürkLirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değeri sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir.
9 – Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır
a.

Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minimum Adet
1 Kamyon 15
2 Ekskavatör 1
3 Silindir  2
4 Traktör Kepçe 2
5 Dozer 1
6 Vibratör 3

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür.
Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir.
İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
10 – Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin teklif ettiği bedelin %3’üdür. Kesin teminat tutarı ise teklif ettiği bedelin %6’sıdır.
11 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12 – Söz konusu işe ait Teknik şartname ve ekleri aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent-ANKARA
Tel : 0 (312) 565 25 12
Faks : 0 (312) 266 01 34
9821/1-1

Emlakkulisi.com


---------------------------------------------------------------------------------

TOKİ Başakşehir’de hafriyat döküm sahası açıyor! ile Benzer Yazılar:

19 Aralık 2011 Saat : 10:09
  TOKİ

TOKİ Başakşehir’de hafriyat döküm sahası açıyor! Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

İstanbul Toki Konutları

SOSYAL MEDYA TAKİP

Toki KayaşehirToki KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Toki Kayaşehir
------ SPONSOR BAĞLANTI -------